Centrum voor Ethiek en Gezondheid opgericht

Wordt het geen tijd dat er voor de behandeling van kinderen geneesmiddelen komen die ook bij kinderen zijn getest? Hoe veel mooier en beter vinden we dat we onszelf en ons leven kunnen maken met medische ingrepen en middelen? Moeten we ziekten die we nog niet goed kunnen bestrijden toch al gaan opsporen met behulp van de hielprik bij pasgeborenen, en hoe ver willen we eigenlijk gaan om ongewenst kinderloze paren te helpen een genetisch eigen kind te krijgen? Of: accepteren we een claimende patiënt, en wat doen we met agressieve patiënten? Hoe gaan we om met cultuurbepaalde geneeswijzen, die eigenlijk niet passen binnen onze “evidence based medicine”? Waar ligt de grens tussen zelfbeschikking en bescherming van verstandelijk gehandicapten? En tot waar accepteren we drang en zelfs dwang in de zorg voor bijvoorbeeld dementerende familieleden? Stuk voor stuk ethische kwesties die zich aan de horizon aandienen of al in de praktijk van alle dag om een antwoord vragen. Het nieuwe Centrum voor Ethiek en Gezondheid dat op vrijdag 16 mei jl. is geopend signaleert deze kwesties, geeft er informatie over en kaart ze aan bij de minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) is een samenwerkingsverband van de Gezondheidsraad en de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Het is ingesteld op initiatief van de minister van VWS. Aanleiding was de toenemende behoefte bij de Minister aan tijdige informatie over nieuwe wetenschappelijke inzichten, technologische mogelijkheden en ontwikkelingen op het gebied van gezondheid en zorg. Om aan die behoefte te voldoen, komt het CEG jaarlijks met een signaleringsrapport waaraan beide adviesraden bijdragen. Doel van deze rapportage is bouwstenen te leveren voor de Agenda Ethiek en Gezondheid die de Minister van VWS elk jaar bij de Rijksbegroting aan de Tweede Kamer stuurt. Als de actualiteit dat verlangt, brengt het CEG de minister ook tussentijds op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen met belangrijke ethische gevolgen.

Het Centrum is niet alleen een antenne van de Minister voor ethische kwesties op het brede gebied van gezondheid en zorg, maar ook een vraagbaak voor deskundigen en voor het publiek. Op de website van het Centrum, www.ceg.nl kunnen mensen terecht met vragen, maar ook kunnen zij daar – via het Meldpunt op de site -suggesties, dilemma’s en praktijkvoorbeelden inbrengen die het CEG onder de aandacht van de minister kan brengen.

Tijdens een bijeenkomst op vrijdag 16 mei jl. in Utrecht opende de staatssecretaris van VWS, mw. drs. C. Ross-van Dorp het Centrum voor Ethiek en Gezondheid door de website te activeren. De voorzitter van de Gezondheidsraad, prof. dr. J.A. Knottnerus, en de voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, drs. F.B.M. Sanders, boden haar het eerste jaarrapport Signalering Ethiek en Gezondheid 2003 aan.

Voor het CEG werken medewerkers van de Gezondheidsraad en van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Penvoerder is de laatste. Lid van beide adviesraden, mw. prof. dr. I.D. de Beaufort, is inhoudelijk betrokken bij beide deelrapporten van Signalering Ethiek en Gezondheid 2003.