Abortus provocatus

In Nederland is zwangerschapsonderbreking (abortus provocatus) wettelijk toegestaan tot 24 weken zwangerschap. In de praktijk ligt de grens bij ongeveer 21 weken. Dat komt doordat een foetus al op jongere leeftijd levensvatbaar is.

Een zwangere vrouw bepaalt zelf of zij zich in een noodsituatie bevindt die abortus rechtvaardigt. Abortus vindt plaats in ziekenhuizen en klinieken met een vergunning daarvoor. Sinds 2000 kunnen vrouwen ook kiezen voor de abortuspil. Deze behandeling wordt ook begeleid door een kliniek of een ziekenhuis.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens sprak in 2010 uit dat een verbod op abortus een schending van het Europees Mensenrechtenverdrag is wanneer gezondheid of leven van de vrouw wordt bedreigd of wanneer de zwangerschap het gevolg is van verkrachting (Amnesty).

Ethische kwesties:

  • Hoe is het gesteld met de morele status en de beschermwaardigheid van een foetus?
  • Hoe is te voorkomen dat de abortusbeslissing (als eigen keuze van de vrouw in een noodsituatie) wordt beïnvloed door het mogelijk gebruik van foetaal materiaal voor (de ontwikkeling van) therapieën?
  • Is het toelaatbaar om humaan materiaal dat verkregen is na abortus provocatus, te gebruiken voor de behandeling van zieken?
  • Hoe verhoudt zich de autonomie van de vrouw tot de beschermwaardigheid van de foetus?
  • Door prenatale diagnostiek en screening weet een zwangere vrouw in een vroeg stadium of haar kind gehandicapt is. In hoeverre is dat al dan niet gewenst? Is zij vrij in haar keuze?

Wet afbreking zwangerschap

De Waz heeft enerzijds tot doel het ongeboren leven te beschermen en anderzijds het recht van de vrouw op hulp bij een ongewenste zwangerschap te waarborgen. De wet beoogt verder een zorgvuldige beslissing over het al dan niet afbreken van de zwangerschap. De zwangerschap mag alleen worden afgebroken als er geen andere oplossing mogelijk is.

De grens voor het afbreken van de zwangerschap is de levensvatbaarheid van de foetus. De absolute grens daarvoor is vastgesteld op 24 weken. De arts zorgt ervoor dat de vrouw voorlichting krijgt over andere oplossingen voor haar noodsituatie en verricht de behandeling alleen als hij zich ervan heeft overtuigd dat de vrouw haar beslissing na zorgvuldige overweging en in vrijwilligheid heeft genomen.

Onder de Waz valt ook de zogenoemde overtijdbehandeling. Dit is een behandeling gericht op het afbreken van een zwangerschap in de periode 8 t/m 16 dagen na de conceptie.

Lees meer over de Wet afbreking zwangerschap