Mantelzorg

Mantelzorg is zorg die wordt gegeven aan hulpbehoevenden door een of meer leden uit hun directe omgeving, waarbij de zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie. Meestal zijn het familieleden, soms ook buren of vrienden. Mantelzorgers zijn dus mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving (bron: Mezzo).

Langdurige zorg voor bijvoorbeeld een dementerende ouder valt eronder, maar ook kortdurende zorg in de herstelperiode na een operatie en regelmatig terugkerende zorg (administratief, boodschappen). ‘Mantelzorg’ wordt ook wel ‘informele zorg’ genoemd.

Ethische kwesties: 

  • Is mantelzorg een plicht of een vrije keuze?
  • Behoort mantelzorg tot de privé-sfeer of is het ook een publieke zaak?
  • Staat het aanmoedigen van mantelzorg door de overheid op gespannen voet met het emancipatiebeleid door diezelfde overheid?
  • Moet mantelzorg betaald worden? Zo ja, wat betekent betaling voor persoonlijke relaties en onderlinge verhoudingen?