Voedingsmiddelen met gezondheidsclaims

Gezonde producten (alsmede voedingsmiddelen en dranken met schadelijke effecten) staan in de belangstelling. Ook is er steeds meer aandacht voor voeding en dranken met toegevoegde vitaminen, mineralen, ‘bioactieve stoffen’ en micro-organismen. Omdat deze producten claimen de gezondheid te bevorderen worden ze voedingsmiddelen met gezondheidsclaims genoemd. De verwachting is dat het aanbod van deze voedingsmiddelen de komende jaren zal blijven toenemen.

De voedselgerelateerde gezondheidsschade in Nederland is groot. De voedingsmiddelen met gezondheidsclaims kunnen een bijdrage leveren in het terugdringen van de ziektelast. De consument kan dus baat hebben bij het consumeren van voedingsmiddelen met een specifiek gezondheidsbevorderende werking.

Doordat producten steeds meer zijn samengesteld uit verschillende ingrediënten, door de toegevoegde stoffen en omdat de claims vaak verkeerd worden begrepen, is het moeilijk voor consumenten om keuzes te maken. De betrouwbaarheid van de claims is een belangrijke eis. Als hieraan niet wordt voldaan, is er sprake van misleiding. Ook moet de veiligheid van de producten gegarandeerd zijn. Daarbij moet in de gaten worden gehouden dat wat voor de ene groep consumenten gezondheidswinst kan opleveren, voor de andere groep tot schade kan leiden. Voor het maken van de juiste keuzes is heldere informatieverstrekking een voorwaarde.

Ethische kwesties:

  • In hoeverre is gezondheidsschade te verwijten aan eigen, ongezond gedrag? (Verwijzen naar: eigen verantwoordelijkheid voor gezond gedrag)
  • Zouden gezondheidsbevorderende stoffen verplicht moeten worden toegevoegd aan voedingsmiddelen om gelijke toegang tot die middelen te bewerkstelligen? Of wegen de gezondheidswinst en gelijke toegang niet op tegen het verlies van de keuzevrijheid?
  • Preventief testen kan mensen helpen bij het bepalen of zij in aanmerking komen voor bepaalde voedingsmiddelen met claims. Moet iedereen gebruik kunnen maken van dergelijke tests?
  • Ben je moreel verplicht om goed (=gezond) te eten? Of is goed eten vooral een eigen keuze?

Warenwet

In de Warenwet staat waaraan levensmiddelen en andere producten voor consumenten moeten voldoen. Producten die onder de Warenwet vallen, zijn bijvoorbeeld elektronische producten, speelgoed en gebruiksartikelen. Een levensmiddel of product mag de veiligheid of gezondheid van de consument niet in gevaar brengen.

Inhoud Warenwet

De Warenwet is een kaderwet waaraan nieuwe besluiten en regelingen kunnen worden toegevoegd. De wet bevat regels voor grondstoffen, de productie van levensmiddelen en voor de plaatsen waar voedsel wordt bereid en verkocht.

Lees meer over de Warenwet

Controle op Warenwet

De nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit (nVWA) ziet toe op naleving van de Warenwet en een aantal regelingen die daaraan verwant zijn. Als er gevaar dreigt voor de consument, kan de nVWA een bedrijf bevelen een product terug te roepen. Het bedrijf moet dit dan melden met een advertentie in de grote landelijke en regionale dagbladen. Ook kan een bedrijf in het uiterste geval een periode worden gesloten.

Warenklachtenlijn

Als iets niet in orde is met een product dat u heeft aangeschaft, kunt u dat melden bij de Warenklachtenlijn van de nVWA. Als u een voedselvergiftiging heeft opgelopen, kunt u dit het beste direct melden. Ook andere overtredingen van de Warenwet kunt u bij de Warenklachtenlijn melden.