Zorgmanagement en ethiek

Morele vragen in de gezondheidszorg beperken zich niet tot het microniveau (de directe en individuele hulpverlening), maar worden in toenemende mate onderkend op het mesoniveau (de zorginstellingen en –organisaties). Bij ’zorgmanagement en ethiek’ gaat het om morele vragen op dit mesoniveau.

Bijvoorbeeld:

  1. Publieke randvoorwaarden als de toegankelijkheid en bereikbaarheid van zorg in ziekenhuizen vloeien voort uit waarden als vrijheid, gelijkheid en solidariteit en normen als beschikbaarheid, kwaliteit van zorg en betaalbaarheid. Ethiekbeleid is dus direct verbonden met kwaliteitsbeleid.
  2. Zorgorganisaties ontwikkelen zich steeds meer tot bedrijven en ondernemingen. Dat roept nieuwe, bedrijfsethische vragen op, zoals: hoe om te gaan met sponsoring en zorg met winstoogmerk?

Zorgmanagers hebben te maken met ethische kwesties in zorgprocessen en bedrijfsprocessen.

Ethische kwesties in zorgprocessen:

  • Hoe kunnen beperkte middelen rechtvaardig verdeeld worden?
  • Hoe om te gaan met agressie, vragen rond het levenseinde, culturele diversiteit van patiënten of met de wachtlijsten?
  • Als ook bedrijfsbelangen meewegen bij het maken van keuzen, wat betekent dat dan voor de vertrouwensrelatie tussen zorgverlener en zorgvrager?

Ethische kwesties op het gebied van bedrijfsprocessen:

  • Hoe om te gaan met sponsoring door bedrijven, relatiegeschenken of steekpenningen?
  • Zijn de arbeidsomstandigheden en de veiligheid van het personeel in het bedrijf goed gewaarborgd?
  • Is de infrastructuur op het gebied van integriteit goed georganiseerd? (Klachtenregeling, meldingsprocedure bij een vermoeden van een schending van integriteit, vertrouwenspersoon, gedragscode?)
  • Hoe om te gaan met de culturele diversiteit van het personeel?

Wet Huis voor Klokkenluiders

De Wet HvK geldt sinds 1 juli 2016 en verplicht ondernemers tot het opstellen van een klokkenluidersregeling, voorziet de ondernemingsraad van een instemmingsrecht ten aanzien van de klokkenluidersregeling, introduceert een nieuwe externe instantie – het Huis van Klokkenluiders – waartoe klokkenluiders zich kunnen wenden en biedt de klokkenluiders een betere rechtsbescherming.

Lees meer over de Wet Huis voor Klokkenluiders