Netwerk EthiekOndersteuning Nederland (NEON)

In de Nederlandse gezondheidszorg zijn de afgelopen jaren talrijke succesvolle en minder succesvolle initiatieven genomen om de methodische omgang met ethische vragen uit de dagelijkse praktijk systematisch onder de aandacht te brengen in zorgorganisaties en –instellingen (bv. moreel beraad, commissie ethiek, etc.). Ondanks de vaak waardevolle bijdrage aan de onderlinge samenwerking en de kwaliteit van zorg die deze initiatieven oplevert, is er geen plek waar deze ervaringen en de daarbij gebruikte werkwijzen en expertise gedeeld kunnen worden.
NEON (Netwerk EthiekOndersteuning Nederland) maakt deze verbinding mogelijk door het creëren van een platform voor practici en theoretici die zich bezig houden met ethiekondersteuning en de kwaliteit daarvan. Door het in kaart brengen van ervaringen, werkwijzen, resultaten, best practices en kwaliteitskenmerken (o.a. middels gezamenlijk onderzoek) wil NEON bijdragen aan een verdere professionalisering van ethiekondersteuning en daarmee bijdragen aan de kwaliteit van zorg in Nederland.

Wat is NEON?
In de Nederlandse gezondheidszorg zijn de afgelopen jaren volop initiatieven genomen om te werken met ethiek. Bestuur, management, ethiekondersteuners in commissies ethiek, consulenten ethiek, moreel beraad, morele counselling: in allerlei vormen zijn praktijken ontwikkeld die goed of minder goed draaien. VWS adviseert al sinds 2004 om ethiekondersteuning in zorginstellingen mogelijk te maken, en meer recent blijkt dit advies ook uit de accreditatieprogramma’s van het NIAZ. Velen initiëren dergelijke praktijken, maar er bestaat geen platform om deze praktijken te delen en er gezamenlijk lessen uit te trekken. Dat is jammer, want zo blijft de ethiekondersteuning versnipperd en moet elke organisatie opnieuw zelf het wiel uit vinden.

Waarom NEON?
NEON (Netwerk EthiekOndersteuning Nederland) is een recent opgericht platform (2014) waarin verbindingen tussen ethiekondersteuningspraktijken mogelijk wordt gemaakt. NEON stelt zich ten doel in directe samenwerking met practici en theoretici de kwaliteit van ethiekondersteuning te ontwikkelen en haar op die manier te professionaliseren. Vele organisaties, ethiekfunctionarissen, bestuurders, managers, academici en andere betrokkenen hebben zich inmiddels achter dit initiatief geschaard. Dankzij de diversiteit van de participanten aan het netwerk ontstaat een doorleefd, rijk en veelkleurig beeld van de kwaliteit van ethiekondersteuning en een netwerk waarin volop geleerd kan worden van elkaars’ praktijken.

Wie is NEON?
Eind 2013 nam de afdeling Metamedica van het VUmc het initiatief tot de oprichting van NEON. Het Ministerie van VWS kende een startsubsidie toe voor de eerste 2 jaar. Dankzij die subsidie werd het mogelijk om daadwerkelijk Nederlandse ethiekpraktijken te mobiliseren om gezamenlijk tot professionalisering van de ethiekondersteuning te komen.
NEON wordt gefaciliteerd door de NEON-projectgroep aan het VUmc. De projectgroep wordt kritisch bijgestaan door de NEON-klankbordgroep die uit leden met een zeer diverse (ethiek-)achtergrond bestaat.

Een veelkleurige praktijk
Middels dynamische bijeenkomsten, nieuwsbrieven en de recent gelanceerde website (www.hetneon.nl) worden participanten actief betrokken om gezamenlijk te werken aan de professionalisering van de ethiekondersteuning in Nederland. Op de website vind je talloze praktische lessen, lezingen, artikelen en bijdragen anderszins die bestuurders, managers, ethiekfunctionarissen, kwaliteitsmedewerkers enzovoorts zullen weten te inspireren om de ethiekondersteuning van vorm, kleur en kwaliteit te voorzien binnen de context waarin zij zal moeten landen.

Contact
Ben je actief binnen de ethiekondersteuning (theoretisch en/of praktisch, ondersteunend, voorwaardenscheppend)? Wees welkom om je ervaringen en lessen te delen met je vakgenoten! Op die manier draag je actief bij aan de professionalisering van de ethiekondersteuning in Nederland. Je kunt je als participant aanmelden via
info@hetNEON.nl. Neem bovendien zeker een kijkje op de website www.hetNEON.nl! Je bent van harte welkom!

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.