Over keuzevrijheid en kiesplicht. Een verkenning van opvattingen over het keuze-ideaal in de zorg

Deze verkenning gaat over keuzevrijheid in de zorg en is vooral gebaseerd op interviews met deskundigen en patiënten. Voor deze vorm is gekozen omdat nog weinig onderzoek bekend is van effecten van meer keuzevrijheid in de zorg. Mede door de gekozen vorm van interviews biedt deze verkenning een gevarieerd beeld van opvattingen en ethische dilemma’s rond het thema keuzevrijheid.

Aanleiding

Het nieuwe zorgstelsel dat per 1 januari 2006 is ingevoerd is een voorbeeld van meer keuzevrijheid in de zorg. Door de burger meer keuzevrijheid te geven, hoopt de overheid dat de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorg omhoog gaan.

Hoofdvraag

Hoe zal het keuze-ideaal voor verschillende burgers mogelijk uitpakken, en wat zijn daarbij de relevante factoren?

Ethische discussie

Welke waarden willen we met kiezen in de zorg hooghouden en welke raken er juist door in de knel? Is kiezen een voorrecht of een plicht, een lust of een last?

Doelgroep

Overheid, patiënten, burgers, verzekeraars, zorgprofessionals (niet expliciet benoemd)

Aanbeveling

De overheid zou de waarden die verbonden zijn met het keuze-ideaal expliciet moeten formuleren. Dit zou het soms heersende wantrouwen dat het keuzevertoog `eigenlijk` een vermomde bezuinigingsoperatie dient, kunnen doen wegnemen.