Drang en informele dwang in de zorg

Op diverse plaatsen en in diverse situaties binnen de gezondheidszorg worden vormen van drang en informele dwang toegepast, zonder dat daarvoor duidelijke richtlijnen en een heldere ethische legitimering bestaan. Deze vormen van ingrijpen roepen dan ook ethische vragen op.

Hoofdvraag

Wat zijn de ethische implicaties van drang en informele dwang in de zorg?

Ethische discussie

Het belangrijkste ethische probleem bij drang en dwang is dat het principe van respect voor autonomie botst met het beginsel van weldoen. De twee stromingen in de gezondheidsethiek (de liberale ethiek enerzijds en de zorgethische benadering anderzijds) hebben ieder een eigen visie op deze kwestie.

Doelgroep

Beleidsmakers, politici, professionals, cliënten (Niet expliciet benoemd)

Aanbeveling

Het opstellen van richtlijnen lijkt gewenst, maar er dient ook aandacht te zijn voor de morele kwaliteit van toegepaste drang, en morele reflectie door zorgverleners zelf dient te worden bevorderd.