Eisend gedrag en agressie van zorgvragers

Dit signalement is opgesteld naar aanleiding van signalen uit de praktijk dat eisend gedrag van zorgvragers was toegenomen. Zulk gedrag uit zich uit in mondigere patiënten/cliënten en soms zelfs agressie en wangedrag. Dit kan leiden tot stress en hoge werkdruk bij zorgverleners.

Hoofdvraag

Wat zijn de ethische implicaties van de toename van eisend gedrag en agressie van zorgvragers?

Ethische discussie

Maatregelen tegen agressief gedrag kunnen de privacy van patiËnten aantasten. Als de zorg van de zorgvrager in het gedrang komt, wat zijn dan de grenzen van de zorgplicht? Door wie en hoe wordt bepaald wat terechte en onterechte vragen zijn? Welke opstelling of gedrag kan van zorgvragers verwacht kan worden. Eisend gedrag kan veroorzaakt worden door tekorten in de zorg. Hierbij is er een risico van tweedeling, waarbij minder mondige patiënten meer problemen ondervinden van wachtlijsten en andere blokkades.

Doelgroep

Beleidsmakers, politici, professionals, cliënten (niet expliciet benoemd)

Aanbeveling

Meer onderzoek is nodig, o.a. naar mogelijkheden en wenselijkheid van sancties op agressief gedrag. Een verbeterde organisatie van de zorg is nodig met aandacht voor de behoeften van zorgvragers en een nadruk op verwachtingsmanagement. In opleidingen voor zorgverleners moet meer aandacht worden besteed aan communicatievaardigheden en omgaan met agressie. Reflectie is nodig binnen beroepsgroepen en patiëntenorganisaties over de verschuivende rollen van zowel zorgvrager als zorgverlener.