Mantelzorg, kostenbeheersing en eigen verantwoordelijkheid

Er wordt steeds vaker een beroep gedaan op mantelzorgers. Dat roept morele vragen op. De belangrijkste worden in dit signalement in kaart gebracht.

Aanleiding

Mantelzorg krijgt steeds meer aandacht in het gezondheidszorgbeleid onder Balkenende II. Enerzijds is dit bedoeld als maatregel voor kostenbeheersing in de zorg, anderzijds wordt mantelzorg gezien als invulling van de individuele verantwoordelijkheid van de burger.

Hoofdvraag

Wat zijn de ethische dilemma's in de mantelzorg en de ethische knelpunten in het mantelzorgbeleid? (niet duidelijk benoemd)

Ethische discussie

Is mantelzorg een plicht of een vrije keuze? Moet mantelzorg betaald of financieel gecompenseerd worden, of moet het `om niet` gegeven blijven worden? Behoort mantelzorg tot de privé-sfeer of is het ook een zaak van de samenleving? Hoe verhoudt het beroep op mantelzorg zich tot het emancipatiebeleid?

Doelgroep

Beleidsmakers, politici, professionals, mantelzorgers, patiënten en cliënten (niet expliciet benoemd)

Aanbeveling

Publieke discussie over dit onderwerp dient te worden gestimuleerd door de overheid. Daarnaast is het wenselijk om meer ondersteuning te geven voor langdurige intensieve zorg, en om de maatregelen op gebied van taakcombinatie arbeid en zorg uit te breiden. Ook is een meer flexibele taakverdeling en afstemming met professionele zorg gewenst. Tot slot is het een goed idee om de mogelijkheden voor betrekken van jongeren en gepensioneerden bij vrijwilligerswerk in de zorg te onderzoeken.