Vruchtbaarheidsverzekering: medische en niet-medische redenen

Het invriezen van sperma van mannen die vanwege een medische behandeling hun vruchtbaarheid dreigen te verliezen is een sinds lang aanvaarde praktijk. Echter, voor vrouwen, meisjes en prepuberale jongens bestaat nog geen goede methode om te voorkomen dat ze hun (toekomstige) vruchtbaarheid verliezen na vormen van chemotherapie of bestraling. Technieken die voor dit doeleinde worden ontwikkeld, bevinden zich in 2004 in een experimenteel stadium. Wel wordt soms het eierstok- of testisweefsel ingevroren in de hoop dat de wetenschap te zijner tijd zo ver gevorderd zal zijn dat dit materiaal gebruikt kan worden voor voortplanting.

Hoofdvraag

Onder welke condities kan het al verantwoord zijn om invriezen van eierstok- of testisweefsel aan te bieden?

Ethische discussie

Bij toepassing om medische redenen: het moreel belang van het verkleinen van de kans op schade; de verhouding van nut en risico's; onduidelijkheid over de mogelijkheden van toekomstig gebruik; inclusiecriteria voor het verantwoord aanbieden van cryopreservatie; informed consent en counseling. Bij toepassing om niet-medische redenen: gelijkheid tussen mannen en vrouwen wat betreft mogelijkheden tot invriezen; risico's van de ingreep; vruchtbaarheidsverzekering als medicaliserende symptoombestrijding van een maatschappelijk probleem

Doelgroep

Beleidsmakers, politici, professionals, cliënten (niet expliciet benoemd)

Aanbeveling

Nader onderzoek naar de werkzaamheid van de methodes is nodig, en de toepassing vraagt om een zorgvuldige selectie van patiënten waarbij hoge eisen worden gesteld aan informed consent en counseling. Vruchtbaarheidsverzekering om niet-medische redenen is niet bij voorbaat af te wijzen maar vraagt wel om tijdig maatschappelijk debat.