Vertrouwen in verantwoorde zorg? Effecten van en morele vragen bij het gebruik van prestatie-indicatoren

Dit signalement gaat over een belangrijk en actueel thema: de vraag of en hoe via het meetbaar en onderling vergelijkbaar maken van de prestaties van zorginstellingen en zorgverleners niet alleen tegemoet gekomen kan worden aan de roep om meer expliciete publieke verantwoording, maar ook een effectieve verbetering te bereiken valt van de kwaliteit van de gezondheidszorg.

Aanleiding

Prestatiecijfers van zorgverleners zijn tegenwoordig openbaar omdat de overheid verwacht dat instellingen en artsen dan beter werk gaan leveren. Onderzoekers signaleren een stimulerende werking van dit nieuwe beleid, maar melden ook risico's.

Hoofdvraag

Wat is er uit onderzoek bekend over effecten en neveneffecten van het gebruik van prestatie-indicatoren, en welke morele aspecten zijn hierbij van belang? (afgeleid)

Ethische discussie

Wat mag men van goede zorg verwachten? Hoe verhoudt publieke verantwoording zich tot de bijzondere aard van het medisch handelen? Klopt het dat zelfregulering te vrijblijvend is? Moet zelfregulering plaats maken voor een nieuwe benadering die `het perspectief van de zorgconsument centraal stelt`? Zijn alle relevante aspecten van goede zorg wel meetbaar? Wat betekent het gebruik van prestatie-indicatoren voor de zorgkosten en administratieve belasting?

Doelgroep

Beleidsmakers, politici, zorgprofessionals- en bestuurders, burgers (niet expliciet benoemd)

Aanbeveling

Een stapsgewijze aanpak en behoedzame omgang met prestatiecijfers is gewenst. Het publieke gebruik van prestatie-indicatoren moet deel uitmaken van een door zorgverleners gedragen kwaliteitsbeleid. Van hen mag worden verwacht dat ze verantwoording en verbetering nadrukkelijker gaan zien als kernelementen van hun professionele verantwoordelijkheid. De overheid kan daaraan bijdragen door kwaliteitsverbetering niet in de eerste plaats via externe prikkels te willen afdwingen.