Overwegingen bij het beëindigen van het leven van pasgeborenen

Beslissingen tot levensbeëindiging komen tot stand binnen het spanningsveld tussen de plicht lijden te verlichten of te voorkomen en de plicht het leven te behouden. Over hoe met die spanning om te gaan, lopen de meningen uiteen. In dit signalement worden algemene aandachtspunten aangereikt voor de ontwikkeling van beoordelingscriteria.

Aanleiding

Bij pasgeborenen met een uiterst zorgwekkende gezondheid kunnen artsen en ouders ervoor kiezen de medische behandeling te staken of het leven actief te beëindigen. Hiervoor zijn zorgvuldigheidseisen ontwikkeld en is een deskundigencommissie ingesteld die deze eisen gaat toepassen bij het beoordelen van levensbeëindiging. Dit signalement is een bijdrage aan het werk van de deskundigencommissie om de criteria verder te ontwikkelen.

Hoofdvraag

Wat zijn aandachtspunten voor het proces van het verduidelijken van de beoordelingscriteria voor levensbeëindiging bij pasgeborenen? (afgeleid)

Ethische discussie

Het spanningsveld tussen de plicht van de arts om lijden te verlichten of te voorkomen en de plicht het leven te behouden. Er zijn nog onduidelijkheden bij de normering over: de aanvaardbaarheid van levensbeëindiging buiten het kader van levensverlengend handelen, het inzicht in de klinische praktijk, het vereisen van actueel lijden, de inschatting van de latere gezondheid van het kind, alternatieven voor levensbeëindiging, en onduidelijkheden rondom late zwangerschapsafbreking.

Doelgroep

Beleidsmakers, politici, professionals, burgers (ouders) (meer specifiek; de deskundigencommissie)

Aanbeveling

Het is wenselijk om levensbeëindiging te definiëren zoals dat in het recht gebeurt. Nadere gedachtevorming over en wetenschappelijk onderzoek naar de aandachtspunten is gewenst.