Integriteit in zorgorganisaties: perspectieven van bestuurders

Het signalement ‘Integriteit in zorgorganisaties: perspectieven van bestuurders’ onderzoekt zowel de mogelijkheden voor bestuurders om integriteit in zorgorganisaties te bevorderen als de grenzen waar zij tegen aanlopen. Het signalement beoogt het debat over integriteit in zorgorganisaties een stap verder te brengen en handvatten te bie-den voor het behouden en bevorderen daarvan.

Aanleiding

Er bestaat veel aandacht voor integer bestuur in de zorgsector, en een gebrek aan integriteit wordt regelmatig als oorzaak aangewezen voor incidenten in de zorg.

Hoofdvraag

Wat zijn de mogelijkheden van bestuurders om de integriteit in zorgorganisaties te bevorderen en tegen welke grenzen lopen zij aan?

Ethische discussie

Integriteit kan onder druk staan in de volgende situaties: botsende belangen en verwachtingen; omgaan met fouten; beloning van bestuurders; perverse systeemprikkels; groepsdruk. Het is daarnaast opgevallen dat integriteit een begrip is met een sterke morele lading in de maatschappij, wat een constructieve dialoog kan belemmeren.

Doelgroep

Beleidsmakers, politici, professionals, burgers (niet expliciet benoemd)

Aanbeveling

Het is van belang dat de dialoog over integriteit in zorgorganisaties op genuanceerde en onbevooroordeelde wijze wordt gevoerd. (concrete agendapunten worden niet gegeven)

Auteurs

ten Have, M.; van de Gevel; B.J.C.; Lenselink, M.