Een containerbegrip of een helder concept: een analyse van het begrip integriteit

Dit artikel dient als voorstudie voor het signalement ‘Integriteit in zorgor-ganisaties: perspectieven van bestuurders’ van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid. Het heeft als doel om het concept integriteit te analyse-ren, zowel in het filosofisch discours als in de publieke discussie.

Aanleiding

Integriteit is een complex begrip waar binnen de filosofie geen consensus over bestaat. Ook in het publieke debat lijkt het begrip naar een verscheidenheid aan eigenschappen te verwijzen. In dit document wordt het begrip integriteit geanalyseerd als voorstudie voor het signalement ‘Integriteit in zorgorganisaties: perspectieven van bestuurders’.

Hoofdvraag

Welke verschillende dimensies kent het begrip integriteit binnen de discussie in de filosofie en de discussie in de media?

Ethische discussie

De voorstudie beschrijft geen ethische discussie. Alvorens een ethische discussie omtrent integriteit plaats kan vinden, dient aandacht besteed te worden aan de betekenis van het begrip.

Doelgroep

Beleidsmakers, politici, professionals, burgers

Aanbeveling

De analyse schetst een beeld van hoe breed het begrip integriteit gebruikt wordt. Daarmee geeft het aan dat het zeer belangrijk is om zorgvuldig te beschrijven voor welke definitie van integriteit gekozen wordt. Een duidelijke afbakening is nodig om willekeur te voorkomen. Zo is het bijvoorbeeld pas mogelijk om te begrijpen wat er precies geschonden wordt bij integriteitschending als de definitie van integriteit helder is.

Auteur

Lenselink, M.