Economisering van zorg en beroepsethiek

Met economisering van zorg wordt bedoeld dat economische motieven en belangen dominanter worden in de organisatie en uitvoering van de zorg. Denk bijvoorbeeld aan meer marktwerking, verzakelijking van de bedrijfsvoering of het toelaten van zorg met winstoogmerk.

Deze ontwikkeling heeft ook gevolgen voor hulpverleners, omdat zij naast medische ook met economische overwegingen rekening moeten houden. De vraag is dan ook wat economisering van zorg betekent voor de beroepsethiek van hulpverleners.

Ethische kwesties:

  • Wat betekent economisering van zorg voor de vertrouwensrelatie tussen hulpvrager en hulpverlener?
  • Biedt de beroepsethiek bescherming tegen risico’s van economisering van zorg?
  • Zullen er verschuivingen optreden in de beroepsethiek of moet de gevestigde beroepsethiek op de schop?
  • Wat betekent economisering van zorg voor het professionele handelen van artsen?
  • Is te voorkomen dat economisering van zorg leidt tot patiëntenselectie?

Wet marktordening gezondheidszorg

De Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) regelt de ontwikkeling, ordening en het toezicht op de markten voor gezondheidszorg. Deze wet bepaalt de instelling van de Nederlandse Zorgautoriteit als zelfstandig bestuursorgaan, dat toezicht houdt op de markten voor zorg.

Lees meer over de Wet marktordening gezondheidszorg

Zorgverzekeringswet

In de Zorgverzekeringswet zijn de voormalige particuliere verzekering en de Ziekenfondswet opgegaan. Deze wet is per 1 januari 2006 van kracht en onderdeel van het nieuwe zorgstelsel. In de Zorgverzekeringswet is geregeld dat iedereen die in Nederland woont en/of loonbelasting betaalt, verplicht een basisverzekering moet afsluiten.

Lees meer over de Zorgverzekeringswet

Wet langdurige zorg

Vanaf 2015 is de langdurige zorg (die voorheen viel onder de AWBZ) ingrijpend veranderd om deze zorg betaalbaar te houden. Alleen de meest zware, langdurige zorg wordt vanuit de nieuwe Wet langdurige zorg vergoed (Wlz).

Lees meer over de Wet langdurige zorg