Ethiek in zorgopleidingen en zorginstellingen

Dit signalement brengt in kaart in welke mate en op welke wijze instellingen meer of minder expliciet aandacht aan ethiek besteden. Tevens inventariseert dit signalement het ethiekonderwijs op verschillende niveaus van zorgopleidingen.

Aanleiding

Zorgverleners komen dagelijks in aanraking met morele kwesties. Echter, uit diverse bronnen is de indruk ontstaan dat er op het gebied van ethiek, zowel in zorginstellingen als in zorgopleidingen, tekortkomingen zijn. Zie ook bijbehorende achtergrondstudie.

Hoofdvraag

  • Wat doen zorginstellingen op het gebied van ethiek? Tegen welke knelpunten lopen zij op?
  • Wat doen medische- en zorgopleidingen aan ethiek om aanstaande artsen, verpleegkundigen en verzorgenden voor te bereiden op de morele zorgpraktijk? Tegen welke knelpunten lopen zij op?
  • Hoe moeten deze gesignaleerde knelpunten beoordeeld worden en in welke richting zouden oplossingen gevonden kunnen worden?

Ethische discussie

Het ontbreekt zorgverleners vaak aan morele competenties. Dit kan leiden tot misverstanden, morele- en communicatieproblemen en een niet optimale kwaliteit van zorg.

Doelgroep

Beleidsmakers, politici, bestuurders van zorginstellingen en zorgopleidingen, docenten (niet expliciet benoemd)

Aanbeveling

De mate waarin instellingen actief aan ethiek doen is nog uiterst bescheiden. De overheid zou instellingen hier op een positieve wijze sterker toe kunnen prikkelen, bijvoorbeeld door ze te stimuleren ethiek te integreren in het kwaliteitsbeleid of door hen te wijzen op best practices. Wat betreft het onderwijs in de ethiek blijkt er met name op het MBO nauwelijks aandacht voor ethiek te zijn.