Ethische aspecten van kostenutiliteitsanalyse

In dit signalement wordt de rol besproken van de kostenutiliteitsanalyse (KUA) in de besluitvorming over de verdeling van schaarse middelen in de
gezondheidszorg. De bespreking is van belang met het oog op de voorgenomen opzet van een nationale beoordelingsstructuur
voor beslissingen over het verzekeringspakket.

Aanleiding

Kostenutiliteitsanalyse (KUA) is ontwikkeld als instrument voor de prioritering van voorzieningen in de gezondheidszorg. In 2005 is er een actuele discussie over de mogelijk onrechtvaardige verdelingseffecten van KUA nu deze in het Verenigd Koninkrijk wordt gebruikt bij de toelating van gezondheidsvoorzieningen tot de National Health Service (NHS).

Hoofdvraag

Kan KUA een moreel aanvaardbare rol spelen in besluitvorming over de verdeling van schaarse middelen in de gezondheidszorg, en zo ja, onder welke voorwaarden? (afgeleid)

Ethische discussie

Prioritering gericht op maximalisatie van gezondheidswinst is gebaseerd op het utilisme. Echter, het gebruik van utilisme als rechtvaardigheidstheorie is omstreden. KUA zou mogelijke onrechtvaardige verdelingseffecten kunnen hebben.

Doelgroep

Beleidsmakers, politici, professionals, burgers (niet expliciet benoemd)

Aanbeveling

KUA kan niet in de plaats komen van een transparant, deliberatief en democratisch besluitvormingsproces, maar kan hoogstens als hulpmiddel dienen. Evaluatie van de KUA-praktijk is van belang om meer inzicht te krijgen in de rol die het als hulpmiddel kan spelen bij besluitvorming, waarbij het belangrijk is om ook de ethiek te betrekken.